top of page
instore-am-header_saljutb.jpg

INTREGITETSPOLICY

sall.png

Integritetspolicy

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter om dig som vi behandlar.
Vi respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter om dig. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Personuppgiftsansvarig är Instore Business med organisationsnummer 556728-5407.

Vilken information samlas in
Vi på Instore Business kan samla in viss information om dig inom ramen för de tjänster vi erbjuder. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig enligt användarvillkoren eller på annat sätt uppfylla syftet med informationsinsamlingen. Vi kan exempelvis behöva behålla vissa uppgifter för att förhålla oss till lagkrav, såsom regler inom arbetsrätt eller bokföring.
De uppgifter om dig vi har lagrade har du själv gett till oss, antagligen i samband med registrering på vår hemsida, när du söker en tjänst hos oss eller när du fyllt i dina kontaktuppgifter i något att våra formulär på vår hemsida.

Delning av information
Ibland kan vi komma att dela dina personuppgifter med externa parter. Det kan exempelvis vara leverantörer till Instore Business eller myndigheter som vi på grund av lagkrav måste förse med uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter till en extern part är det alltid för ändamål för vilka vi samlat in informationen från början. Vi vidtar alltid nödvändiga åtgärder för att säkerställa att extern part hanterar dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt, bland annat genom att teckna avtal med våra leverantörer som säkerställer det.

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande externa parter:

Leverantörer – Dina personuppgifter kommer ibland att delas med våra leverantörer. Det kan exempelvis vara leverantörer av IT-tjänster för bland annat lagring och driftshantering, rekryteringsverktyg eller personlighetstester.

Myndigheter – När nationell eller europeisk lagstiftning kräver det kan vi komma att dela dina uppgifter med vissa myndigheter, exempelvis Skatteverket eller Försäkringskassan.

Kunder – Om du söker ett jobb via oss och går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi i slutet av processen att lämna över uppgifter om dig till vår kund som utlyst tjänsten. Det rekryterande företaget ansvarar då för hantering av dina uppgifter som sker där. Vid frågor kring det rekryterande företagets hantering av dina uppgifter bör du vända dig dit och vi på Instore Business hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer detaljerad information om vilka externa parter som får del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Gällande dataskyddslagstiftning ger dig ett antal rättigheter när dina personuppgifter behandlas. Nedan finner du en kortare beskrivning av dom. Vilka rättigheter du har kan variera beroende på varför vi behandlar dina uppgifter.

Rätt att ta tillbaka ditt samtycke – I de fall vår behandling av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du lättast genom att kontakta oss på info@instorebusiness.se.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) – Du har rätt att få en bekräftelse från Instore Business om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och få information om behandlingen om så är fallet. Du har även rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter vi lagrat utan kostnad.

Rätt till rättelse – Du har i vissa fall rätt att kräva att Instore Business korrigerar uppgifter om dig som du anser vara felaktiga eller ofullständiga. Du har alltid möjlighet att själv ändra information som du har lagt in i din kandidatprofil.

Rätt till begränsning – Du har i vissa fall rätt att begära att Instore Business begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller om du till exempel bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta. Då kan du begära en begränsning av behandlingen under den tid som vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. I så fall får vi enbart (vid sidan av själva lagringen) behandla uppgifterna vid ditt godkännande. Det gäller med undantag för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättighet eller för att skydda ett viktigt allmänintresse.

Rätt till radering – Du har i vissa fall rätt att begära att Instore Business raderar dina personuppgifter. Det gäller bland annat i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.

  • Om du återkallar ditt samtycke och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.

  • Om du invänder mot en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.

  • Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.

  • Om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse.
     

Notera att det kan finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, exempelvis på grund av ett avtal med dig eller legala krav. Vi kommer då enbart att spara dina uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål.

Rätt till dataportabilitet – Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller på grund av ett avtal som du ingått med oss, har du rätt att kräva att Instore Business lämnar ut dina personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat format.
Om du vill utöva dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@instorebusiness.se. Om du är missnöjd med hur Instore Business behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att lämna klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

bottom of page